Aquest web ha estat dissenyat amb l’objectiu de donar a conèixer públicament l’activitat i els productes oferts per l’empresa:

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L.
c/ Sant Andreu, 45 baixos 4 - 17846
MATA – PORQUERES (GIRONA)
Tel. 972.580.768 Fax. 972.171.583
info@espaiip.com  

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, S.L. SL o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts a ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, S.L. L’usuari pot visualitzar tots elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament per a ús personal i privat, quedant totalment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials.

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, S.L. rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquest web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions i/o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Al mateix temps, rebutja les responsabilitats que es puguin derivar d’errors tipogràfics o qualsevol informació no continguda en aquest web.

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, S.L. no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En aquest web ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, S.L. sol∙licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça... per tal de poder realitzar la tramitació de la informació sol∙licitada per l'usuari, així com la realització d’activitats comercials per part de l'empresa. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, S.L. d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas, i es garanteix la confidencialitat en el seu tractament.

Els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició a les dades personals continguts en la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit, indicant clarament en l'assumpte “Tutela de Drets LOPD”, a l'atenció de:

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L.
c/ Sant Andreu, 45 baixos 4 - 17846
MATA – PORQUERES (GIRONA)
Tel. 972.580.768 Fax. 972.171.583
info@espaiip.com  

Esta web ha sido diseñado con el objetivo de dar a conocer públicamente la actividad y los productos ofrecidos por la empresa:

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L.
c/ Sant Andreu, 45 baixos 4 - 17846
MATA – PORQUERES (GIRONA)
Tel. 972.580.768 Fax. 972.171.583
info@espaiip.com  

Todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, sonido y cualquier otro material, son propiedad de ESPACIO INTEGRAL DE PISCINAS, SL SL o de terceros que han autorizado el uso de estos contenidos a ESPAI INTEGRAL DE PISCINAS, SL El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente para uso personal y privado, quedando totalmente prohibida la su utilización con fines comerciales.

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L. rechaza toda responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos expuestos en esta web y se reserva el derecho a actualizarlos, eliminarlos, establecer limitaciones y / o restringir su acceso en cualquier momento, de manera temporal o permanente. Al mismo tiempo, rechaza las responsabilidades que pudieran derivarse de errores tipográficos o cualquier información no contenida en esta web.

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L. no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web o por la imposibilidad de acceder.

En esta web ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L. solo pide a sus usuarios datos de carácter personal: nombre, apellidos, dirección ... para poder realizar la tramitación de la información solo ∙ citada por el usuario, así como la realización de actividades comerciales por parte de la empresa. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados de ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L. de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso, y se garantiza la confidencialidad en su tratamiento.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación ∙ cancelación y oposición a los datos personales contenidos en nuestra base de datos se ejercerán mediante notificación por escrito, indicando claramente en el asunto "Tutela de Derechos LOPD", a la atención de :

ESPAI INTEGRAL DE PISCINES,S.L.
c/ Sant Andreu, 45 baixos 4 - 17846
MATA – PORQUERES (GIRONA)
Tel. 972.580.768 Fax. 972.171.583
info@espaiip.com